Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania określają warunki korzystania ze strony internetowej, która jest dostępna za pośrednictwem https://lubsport.pl/ („Witryna”).

Witryna jest redagowana przez North Star Network SAS

Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik wyraża tym samym zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Każda zmiana wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania za pośrednictwem Witryny.

1) Korzystanie z Witryny

Celem Witryny jest dostarczanie wiadomości sportowych.

Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraża tym samym zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania, wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz warunków korzystania z witryn internetowych stron trzecich, które mogą mieć zastosowanie.

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, adaptacja, dystrybucja lub inne wykorzystanie całości lub części Witryny i jej zawartości, w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek procesie, jest zabronione, chyba że odbywa się za uprzednią pisemną zgodą North Star Network SAS. W szczególności użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny w sposób, który może konkurować z działalnością North Star Network SAS lub mieć na nią niekorzystny wpływ.

Jeżeli Witryna obsługuje funkcje udostępniania, użytkownik może udostępniać treści z Witryny wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego, niekomercyjnego, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik zobowiązuje się również nie uszkadzać ani nie ingerować w aspekty związane z funkcjonowaniem Witryny.

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić North Star Network SAS przed wszelkimi bezpośrednimi i pośrednimi szkodami wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, w tym przed wszelkimi działaniami, roszczeniami, skargami, wyrokami, kosztami i wydatkami wynikającymi z naruszenia niniejszych Warunków użytkowania. Użytkowanie.

2) Ograniczona odpowiedzialność

North Star Network SAS dokłada wszelkich starań, aby dostarczać i rozpowszechniać możliwie najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne wiadomości i treści. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć błędów, pominięć i nieścisłości.

W związku z tym treści zawarte w Witrynie, w tym prognozy i dane związane z zakładami sportowymi, są dostarczane bez żadnej gwarancji co do ich wiarygodności, dokładności, kompletności lub przydatności do określonego celu. Zawartość Witryny nie zawiera porad ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze. Zawartość Witryny podlega zmianom w dowolnym momencie. North Star Network SAS nie udziela żadnych gwarancji w tym zakresie i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści opublikowanych w Witrynie.

North Star Network SAS może zmodyfikować, przerwać lub ograniczyć dostęp do Witryny w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności. North Star Network SAS dołoży wszelkich starań, aby powiadomić użytkowników z wyprzedzeniem o wszelkich przerwach w działaniu Witryny.

Nie dajemy gwarancji, że Witryna będzie wolna od naruszeń bezpieczeństwa, takich jak hakerzy, wirusy lub złośliwe oprogramowanie. Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność.

North Star Network SAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie (takie jak utrata przychodów lub zysków, szkody ekonomiczne lub moralne) wynikające z użytkowania Witryny lub niemożności korzystania z Witryny.

3) Witryny i treści stron trzecich

Witryna może odwoływać się do witryn internetowych innych firm (takich jak witryny hazardowe online), zapewniać funkcje udostępniania lub odczytu treści publikowanych przez witryny internetowe innych firm (takie jak YouTube lub Twitter) lub zawierać łącza hipertekstowe do witryn internetowych innych firm. North Star Network SAS nie ma kontroli nad stronami internetowymi innych firm, które podlegają własnym warunkom użytkowania. Korzystając z tych stron internetowych, linków i zasobów innych firm, użytkownik wyraża zgodę na zapoznanie się i przestrzeganie warunków użytkowania mających zastosowanie do odpowiednich stron internetowych.

North Star Network SAS nie jest operatorem gier ani zakładów hazardowych. W przypadku korzystania z produktów i/lub usług i/lub ofert promocyjnych pochodzących z witryn internetowych innych firm wymienionych w Witrynie (takich jak witryny hazardowe online), relacja użytkownika z inną firmą podlega wyłącznie warunkom użytkowania innej firmy.

North Star Network SAS i wydawcy stron internetowych innych firm pozostają niezależnymi podmiotami. North Star Network SAS nie weryfikuje zawartości stron internetowych innych firm. W związku z tym North Star Network SAS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika ze stron internetowych innych firm.

4) Własność

Witryna, zawartość Witryny, wszelkie zawarte w niej elementy (takie jak elementy graficzne, kody źródłowe itp.), a także wszelkie znaki wyróżniające (takie jak logo, marki, nazwy handlowe itp.) będą uważane za wyłączną własność North Star Network SAS i / lub jej partnerów i podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym własności intelektualnej.

Powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub części danych, treści i elementów Witryny, w jakimkolwiek medium lub w jakimkolwiek procesie, bez uprzedniej pisemnej zgody North Star Network SAS jest zabronione.

5) Obowiązujące przepisy i forum

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie spory z nich wynikające podlegają ustawodawstwu francuskiemu.

Wyłączną jurysdykcję mają paryskie sądy rejonowe.

W przypadku powstania sporu, strony dołożą wszelkich starań, aby znaleźć polubowne rozwiązanie przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych.

Data ostatniej aktualizacji: Paryż, Francja 27 lipca 2023 r